Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die NeBeKa, en van toepassing op onze webshop kantoormeubelenpunt.nl  (hierna: “Kantoormeubelenpunt”) doet en op  alle met Kantoormeubelenpunt gesloten overeenkomsten, daaronder mede verstaan: overeenkomsten op afstand, of geleverde diensten.

2.       Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijk bevestiging door Kantoormeubelenpunt . Alle andere voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten.

3.       In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Koop op Afstand, dan prevaleren de bepalingen van laatstgenoemde regeling.

Artikel 2 – Definities

1.       In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende definities verstaan:

         a. Koper: Een derde partij die een door Kantoormeubelenpunt te leveren product, zoals kantoormeubilair en toebehoren, bestelt, heeft besteld of een product door Kantoormeubelenpunt  geleverd heeft gekregen;

         b. Opdrachtgever: Een derde partij die een door Kantoormeubelenpunt  geleverde dienst of advies  heeft aangevraagd, heeft ontvangen of daartoe opdracht heeft gegeven.         

Artikel 3 – Aanbiedingen

1.       Alle aanbiedingen van Kantoormeubelenpunt zijn vrijblijvend.

2.      Het aanbod van Kantoormeubelenpunt  bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper of Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Kantoormeubelenpunt gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een globale weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kantoormeubelenpunt niet.

3.       Als de Koper of Opdrachtgever in het kader van door Kantoormeubelenpunt  te leveren diensten informatie verstrekt aan Kantoormeubelenpunt  dan mag Kantoormeubelenpunt  uitgaan van de juistheid hiervan en zijn aanbieding daarop baseren.

 

Artikel 4 – Overeenkomsten

1.       De overeenkomst tussen Kantoormeubelenpunt en Koper of Opdrachtgever komt tot stand op de dag dat Koper of Opdrachtgever het aanbod van  Kantoormeubelenpunt heeft aanvaard. Dit houdt in dat beide partijen de overeenkomst of de aanbieding voor akkoord moeten hebben ondertekend.

2.       Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Kantoormeubelenpunt binden  Kantoormeubelenpunt alleen indien en voorzover deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

3.     Kantoormeubelenpunt  mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

4.     Kantoormeubelenpunt is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of fouten van door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 5 – Prijzen

1.       Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en inclusief normale verpakkingskosten.

2.       Tenzij anders overeengekomen wordt voor bestellingen in Nederland op het vaste land met een netto waarde van minder dan € 350,00 een bijdrage in de bestellingkosten doorberekend. Leveringen in België vinden plaats bij bestellingen vanaf € 500,00, te vermeerderen met een bijdrage in de bestellingkosten. Voor andere landen geldt levering af magazijn.

3.       In geval van levering en/of montage buiten de normale werkuren (maandag tot en met vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur) wordt op het normale uurtarief een nader overeen te komen toeslag berekend.

4.       Reparatie- en montagewerkzaamheden die buiten de garantie zoals omschreven in artikel 12 vallen zijn de op dat moment geldende reparatie- en montagetarieven verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is, dan wel op verzoek van Koper niet wordt uitgevoerd, is Koper onderzoeks- en/of administratiekosten verschuldigd.

5.      Kantoormeubelenpunt  is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf van Koper of Opdrachtgever te verlangen.

6.       Kantoormeubelenpunt heeft de bevoegdheid om eventueel meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen bij Koper of Opdrachtgever. Voor meerwerk zijn de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

7.       Betalingen door Koper dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

8.       Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper of Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Kantoormeubelenpunt een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Koper of Opdrachtgever niet binnen de door Kantoormeubelenpunt gestelde termijn aan het verzoek tot zekerheidsstelling voldoet, raakt hij direct in verzuim. Kantoormeubelenpunt heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper of Opdrachtgever te verhalen.

 

 

Artikel 6 – Uitvoering opdracht

1.       Alle door Kantoormeubelenpunt  te leveren diensten en adviezen worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis.

2.       Kantoormeubelenpunt kan, naar eigen inzicht, zijn adviezen zowel mondeling als schriftelijk verstrekken.

3.        Kantoormeubelenpunt zal bij de uitvoering van opdrachten van de Opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht    nemen. Kantoormeubelenpunt zal naar beste vermogen met de belangen van de Opdrachtgever rekening houden.

 

Artikel 7 – Levering

1.       De leveringstermijn wordt in de overeenkomst vastgelegd.

2.       De overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

3.       De levertijd gaat in op de datum waarop de overeenkomst conform artikel 4 tot stand is gekomen, tenzij in de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

4.       Levering vindt plaats tot achter de eerste deur van het door Koper aangewezen perceel, zonder montage, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd, zijn voor rekening van Koper.

5.                Indien door een aan Kantoormeubelenpunt  toe te rekenen fout een verkeerd product wordt geleverd, dan zal Kantoormeubelenpunt dit product kosteloos vervangen.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1.       Onverminderd het gestelde in artikel 6 en artikel 7 van deze voorwaarden, gaat de eigendom van het product eerst over op Koper wanneer al het door Koper aan Kantoormeubelenpunt  uit hoofde van (eerdere) leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten, volledig aan  Kantoormeubelenpuntzijn voldaan.

2.       Koper is verplicht om  Kantoormeubelenpunt ongehinderd en op elk gewenst moment toegang tot het product te verlenen. Koper zal aan Kantoormeubelenpunt  alle medewerking verlenen teneinde Kantoormeubelenpunt in de gelegenheid te stellen het in het vorige lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

3.       Koper dient een eventueel eigendomsvoorbehoud van een (derde) leverancier van een product te eerbiedigen.

 

Artikel 9 – Risico-overgang

1.       Het risico voor alle directe en indirecte schade, die door of aan het product mocht ontstaan, gaat over op Koper bij levering, doch uiterlijk op het moment dat het product door de vervoerder/ Kantoormeubelenpuntbij Koper wordt gelost/afgeleverd.

2.       Indien Koper, na schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim blijft met de afname

van het product, zal Kantoormeubelenpunt gerechtigd zijn om de kosten van opslag van het product aan Koper in rekening te brengen.

 

Artikel 10 – Reparatie en montage

1.       Montage- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe door Koper. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden slechts uitgevoerd na voorafgaand aan Verkoper door Koper toegezonden informatie. Koper staat in voor de juistheid van deze informatie.

2.       Het staat Kantoormeubelenpunt  vrij om naar eigen inzicht derden in te schakelen ten behoeve van montage- of reparatiewerkzaamheden.

 

Artikel 11 -  Betaling

1.       Betaling door Koper of Opdrachtgever dient zonder verrekening of aftrek plaats te vinden op een door Kantoormeubelenpunt aan te wijzen bankrekening onder vermelding van de door Kantoormeubelenpunt  verstrekte referentie.

2.       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

3.       Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Koper of Opdrachtgever per direct rente verschuldigd aan Kantoormeubelenpunt, groot 1% per maand. Daarnaast is Koper of Opdrachtgever aan Kantoormeubelenpunt alle in dat kader gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15 % van de verschuldigde bedragen.

4.       Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Koper heeft gekozen voor elektronische betaling, dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.

5.       Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of klachten over de verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Koper of Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 12 – Garantie

1.       Kantoormeubelenpunt staat in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product.

2.       Kantoormeubelenpunt garandeert de door hem verkochte producten indien en voor zover zijn leverancier jegens Fityx tot garantie gehouden is.

3.       Alle overige garantie is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.       Terzake van door Kantoormeubelenpunt  geleverde diensten, adviezen of trainingen wordt geen garantie verstrekt.

 

Artikel 13 – Ontbinding

1.       Kantoormeubelenpunt heeft het recht de overeenkomst met Koper of Opdrachtgever buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:

a. Koper of Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

b. beslag op zaken of vorderingen van Koper of Opdrachtgever wordt gelegd;

c. Koper of Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

d. Koper of Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

2.       Indien een geval zoals omschreven in lid 1 zich voordoet zijn de openstaande vorderingen van Kantoormeubelenpunt op Koper of Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.       Het bovenstaande laat de wettelijke gronden voor ontbinding door Kantoormeubelenpunt  onverlet.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1.       Kantoormeubelenpunt aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de door hem geleverde producten enkel voor de schade die Koper heeft geleden indien Kantoormeubelenpunt zijn verplichtingen uit de met Koper gesloten overeenkomst niet is nagekomen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door zijn verzekering, tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

2.                Met betrekking tot door Kantoormeubelenpunt geleverde diensten, adviezen, trainingen en soortgelijke werkzaamheden, aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid voor de door Opdrachtgever geleden schade indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kantoormeubelenpunt en indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door zijn verzekering, tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

3.       Kantoormeubelenpunt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4.       Indien de verzekeraar van Kantoormeubelenpunt om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Kantoormeubelenpunt  beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,00.

5.       In geval van onwettig handelen door Kantoormeubelenpunt of haar ondergeschikte is  Kantoormeubelenpunt enkel aansprakelijk voor schade ten gevolge van overlijden of lichamelijk letsel tot een maximum van het door de verzekeraar uit te keren bedrag.

6.       Kantoormeubelenpunt is niet aansprakelijk wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien Kantoormeubelenpunt gebruik maakt van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

7.      Kantoormeubelenpunt  is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht aan zijn zijde. Van overmacht aan de zijde van Kantoormeubelenpunt is onder andere sprake in geval van staking bij  Kantoormeubelenpunt of zijn toeleveranciers, een algemeen tekort aan vereiste grondstoffen en andere zaken of diensten benodigd voor een correcte uitvoering van de overeengekomen afspraken, natuurrampen, oorlogen, terrorisme, oproer, brand in of overstroming van haar kantoor/bedrijfsterrein c.q. andere oorzaken die levering door Kantoormeubelenpunt onmogelijk maken. 

Artikel 15 – IE Rechten

1.       Alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom op beschrijvingen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, offertes, adviezen, alsmede de informatie die hieraan ten grondslag ligt, zijn en blijven exclusief eigendom van Kantoormeubelenpunt, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

2.       Opdrachtgever of Koper mag de in lid 1 genoemde documenten niet kopiëren, gebruiken, tonen, beschikbaar stellen of op andere wijze verschaffen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kantoormeubelenpunt.

3.       Kantoormeubelenpunt heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Koper of Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

4.       Indien Koper of Opdrachtgever handelt in strijd met een van de bepalingen in dit artikel, is hij een onmiddellijk opeisbare boete groot € 5.000,00 per overtreding aan Kantoormeubelenpunt verschuldigd. Deze boete doet niets af aan enig (wettelijk) recht op schadevergoeding van Kantoormeubelenpunt, als gevolg van overtreding van dit artikel door Koper of Opdrachtgever. 

Artikel 16 – Publiciteit

1.     Kantoormeubelenpunt   is bevoegd om, na afronding van de overeenkomst en de eventuele transactie, de door hem voor Opdrachtgever geleverde diensten, aan het publiek of derden bekend te maken, tenzij Opdrachtgever hiertegen voor het einde van de overeenkomst schriftelijk zijn bezwaar aan Kantoormeubelenpunt heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 17 – Recht en forumkeuze

1.       Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Kantoormeubelenpunt  en Koper of Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen die voortvloeien uit met Kantoormeubelenpunt gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

 

Klantenservice:

Maandag t/m vrijdag 
9.00 tot 17:00


0165 - 870 209

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Contact

Kantoormeubelenpunt
Pieter van der Eijken kantoormeubelen

Heesterberg 36 ( geen bezoekadres )
4708 HS Roosendaal
+31 (0) 165 870 209
info@kantoormeubelenpunt.nl
KvK 54764815
BTW: NL1495 36 793B02

* = prijzen zijn  exclusief  BTW    Powered by CCV Shop software webshop